Algemene Voorwaarden Pietro e Calore
1. Algemene bepalingen
1.1 Pietro e Calore is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. De
opdrachtgever is de wederprartij van gebruiker.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pietro e Calore
opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten
overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien
uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de
opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2. Aanbieding
2.1 Een offerte van Pietro e Calore is geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk is bepaald. Bestellingen, naar aanleiding van een offerte, zijn als
geaccepteerd te beschouwen, nadat deze door Pietro e Calore schriftelijk zijn
bevestigd.
2.2 Alle prijzen in de aanbieding zijn exclusief BTW en zijn geldig voor een periode van
30 dagen, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2.3 De van de aanbieding deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische
beschrijvingen, berekeningen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend
en blijven het (intellectuele) eigendom van Pietro e Calore. Zij mogen niet zonder haar
toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op
andere wijze openbaar worden gemaakt.
2.4 Indien de opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle
in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan Pietro e Calore.
2.5 Pietro e Calore is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding in
rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft
gewezen.
3. Tot stand komen van de overeenkomst
3.1 Indien de aanbieding van Pietro e Calore wordt aanvaard, dan komt de
overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Pietro e Calore en opdrachtgever
deze binnen redelijke termijn hebben bevestigd door middel van de ondertekening van
een opdracht, hetzij met de uitvoering van het werk is aangevangen.
3.2 Pietro e Calore kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk
aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij
de overeengekomen (termijn) betaling heeft ontvangen.
3.3 Pietro e Calore kan verlangen dat de opdrachtgever, in een voor Pietro e Calore
acceptabele vorm, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen,
voordat zij tot acceptatie van de bestelling en/of levering overgaat.
4. Wijziging van de overeenkomst
4.1 De opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren
diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de
werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. Pietro e Calore zal de opdrachtgever
daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.2 Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, dan zal Pietro e
Calore de opdrachtgever tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als
hiervoor bedoeld, tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.
4.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Pietro e Calore bij de uitvoering van
het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in
verband staan met het werk.
4.4 Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Pietro e Calore
worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, verrekend als meerwerk.
5. Verplichtingen Pietro e Calore
5.1 Pietro e Calore neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing
verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de
voorschriften tussen de datum van de aanbieding en de oplevering van het werk zullen
als meerwerk worden verrekend.
5.2 In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht Pietro e
Calore de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen betreffende het in
werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Omvang, datum
van aanvang en tijdsduur van bedoelde verplichtingen worden naar redelijkheid door
Pietro e Calore bepaald.
5.3 Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van ge- of vermaakte, dan wel
geleverde zaken, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel volgens
algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaatbaar geacht, leveren nimmer
enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende
overeenkomst.
6. Verplichtingen opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever is jegens Pietro e Calore verplicht om de uitvoering van het werk
mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Pietro e Calore en onder condities
die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
6.2 De opdrachtgever dient Pietro e Calore voor aanvang van de werkzaamheden de
voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen),
alsmede alle voor het werk noodzakelijke gegevens te overleggen. Een eventuele
vertraging als gevolg van een late aanlevering van deze gegevens komt voor rekening
van de opdrachtgever.
6.3 Pietro e Calore dient te beschikken over de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve
van de werkzaamheden en het testen. De kosten van de benodigde energie zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
6.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van de aansluiting(en)
van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de
diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
6.5 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren
(bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, welke niet tot het werk van Pietro e
Calore behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk
daarvan geen vertraging ondervindt. Indien desondanks vertraging als voornoemd
ontstaat, dient de opdrachtgever Pietro e Calore hiervan terstond in kennis te stellen.
6.6 Het buiten schuld van Pietro e Calore vertraagd raken van de montage of
anderszins ontstaan van kosten veroorzakende omstandigheden, blijft voor rekening
van de opdrachtgever.
6.7 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige
hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk
benodigde zware onderdelen.
6.8 Tevens draagt de opdrachtgever zorg voor de bereikbaarheid van de plaats van
uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de
plaats van het werk.
6.9 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen,
onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd.
6.10 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of
ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij
een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige
levering van bedoelde zaken.
6.11 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of
gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken
en uitvoeringsvoorschriften.
6.12 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige
daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.
6.13De opdrachtgever draagt het risico voor het van Pietro e Calore afkomstige
ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
6.14 De opdrachtgever vrijwaart Pietro e Calore voor alle aanspraken van derden ter
zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de
opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op
intellectuele en industriële eigendomsrechten.
6.15 De opdrachtgever staat Pietro e Calore toe naamsaanduidingen en reclame op het
werkterrein of aan het werk aan te brengen.
7. Verrekening van meer- en minderwerk
7.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de
voorwaarden van uitvoering van het werk);
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of
geschatte hoeveelheden;
c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van
bestekswijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15 resp. 10% van de
aanneemsom.
7.2 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de
eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de
voltooiing daarvan.
7.3 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
7.4 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Pietro e
Calore recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen.
7.5 Het niet voorhanden zijn van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de
aanspraken van Pietro e Calore op verrekening daarvan onverlet.
8. Oplevering
8.1 De door Pietro e Calore opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen geven
streef-data aan. Zij kunnen in geen geval als termijn bedoeld in art. 6:83 sub a BW
worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is
overeengekomen. Pietro e Calore kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de
gevolgen van een overschrijding van de genoemde leveringstermijn. Bij overschrijding
van de leveringstermijn zal Pietro e Calore in overleg treden met de opdrachtgever.
8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Pietro e Calore aan de
opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, getest en bedrijfsklaar is en
deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard, hetzij wanneer uiterlijk acht dagen
zijn verstreken nadat Pietro e Calore schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard
dat het werk voltooid, getest en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen
die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden, hetzij wanneer de opdrachtgever het
werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige)
ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd.
8.3 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het
functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
8.4 Oplevering ontslaat Pietro e Calore van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de
opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
8.5 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Pietro e Calore
naar de opdrachtgever.
9. Betaling
9.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij er nadrukkelijk inclusief BTW is vermeld.
9.2 Pietro e Calore kan verlangen dat de opdrachtgever, in een voor Pietro e Calore
acceptabele vorm, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen,
voordat zij tot acceptatie van de bestelling en/of levering overgaat.
9.3 Betaling door de opdrachtgever geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in
termijnen naar evenredigheid met de voortgang (in geval van regie) en/of tijdsduur (in
geval van aanneming) van het werk, dan wel (in geval van gewone levering van zaken)
ineens. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op korting, verrekening of
opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of
rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verzekerbare
tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
9.4 Bij regie en gewone levering van zaken dient betaling telkens plaats te vinden
uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de factuur. Bij vooruitbetaling dient de
betaling uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst en/of bij het
tekenen van de opdracht te worden verricht.
9.5 Bij aanneming geschiedt betaling als volgt:
– 50% uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst, en/of bij het
tekenen van de opdracht;
– 40% uiterlijk bij de start van het werk of eerder indien hierover onderling akkoord is
bereikt en dit is vermeld op de orderbevestiging;
– 10% uiterlijk veertien dagen na de oplevering van het werk.
9.6 Betaling van meerwerk dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.7 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is
Pietro e Calore bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de haar
verder toekomende rechten.
9.8 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten van buitengerechtelijke en
gerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of
indirect het gevolg zijn van de niet-nakoming door de opdrachtgever.
9.9 Behoudens het hierboven gestelde zal Pietro e Calore, indien de opdrachtgever in
verzuim verkeert, het recht hebben haar gerechtelijke en buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het netto factuurbedrag
(met een minimum van € 150,00) vermeerderd met de volgens deze voorwaarden
verschuldigde rente of ter hoogte van de werkelijke incassokosten indien deze meer
bedragen. De opdrachtgever is eveneens verplicht Pietro e Calore de kosten te
vergoeden, indien deze het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt.
9.10 Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een rente van 1% per
maand, ingaande vanaf de vervaldag van de betreffende factuur, waarbij een gedeelte
van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.
9.11 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering
op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op latere rekeningen.
10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Pietro e Calore bevoegd zonder rechterlijke
tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te
schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Pietro e Calore gemaakte
kosten zullen terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn.
10.2 Pietro e Calore is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij
daartoe is verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld,
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt. Als zodanige omstandigheden worden aangemerkt: vertraging bij
aanlevering door toeleveranciers; werkstaking bij Pietro e Calore, schaarste van waren,
staking of vertraging van vervoerders; ziekte van personeel van Pietro e Calore.
10.3 Als door overmacht de aanvang, dan wel de uitvoering van (een gedeelte van) een
overeenkomst meer dan drie maanden is vertraagd, hebben zowel opdrachtgever als
Pietro e Calore het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hieruit recht op
schadevergoeding voortvloeit, echter de opdrachtgever is verplicht tot betaling van alle
tot op dat moment reeds geleverde zaken en verrichte werkzaamheden.
11. Ontbinding
10.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen,
uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge
de overeenkomst en deze een redelijke termijn om alsnog tot nakoming over te gaan
heeft laten verstrijken. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de
andere partij. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Pietro e Calore is hieraan
voorafgaand bevoegd, te harer keuze, de uitvoering van het werk te schorsen.
10.2 Indien op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de
ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Pietro
e Calore vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter
uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van ontbinding terstond en in hun geheel
opeisbaar.
10.3 Onverminderd het hieromtrent in het voorgaande gestelde behoudt Pietro e Calore
zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen haar en de opdrachtgever als
ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst(en) reeds geheel of
gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
dat enig bericht van verzuim zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in
staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, wordt
toegelaten tot de WSNP, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins
de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest tenzij
afdoende zekerheid wordt gesteld voor betaling van alle door de opdrachtgever aan
Pietro e Calore verschuldigde sommen en voorts in het geval waarin de opdrachtgever
zich niet houdt aan het gestelde in deze algemene voorwaarden, waaronder het
voldoen aan de betalingsverplichtingen.
10.4 Ontbinding en schorsing heeft tot gevolg dat Pietro e Calore niet gehouden is tot
enige schadevergoeding of garantie.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Zaken geleverd door Pietro e Calore blijven, hoewel ter beschikking gesteld aan
deze, onvoorwaardelijk eigendom van Pietro e Calore, totdat de opdrachtgever de
factu(u)r(en) over die zaken en tevens alle kosten die de opdrachtgever aan Pietro e
Calore verschuldigd mocht zijn, zoals rente en incassokosten, heeft voldaan.
12.2 De opdrachtgever verplicht zich terugname van de zaken mogelijk te maken door
toegang te verlenen tot woning, (bedrijfs)gebouwen, alsmede (bedrijfs)terrein
gedurende de normale kantooruren.
13. Garantie
13.1 Onverminderd eventuele afwijkende garantiebepalingen van de producenten van
geleverde zaken zal Pietro e Calore gedurende een periode van zes maanden na
oplevering Pietro e Calore naar beste vermogen eventuele materiaal- en
fabricagefouten in de geleverde zaken herstellen indien deze binnen die periode
gedetailleerd omschreven bij Pietro e Calore zijn gemeld. Alleen de kosten van de
onderdelen vallen onder de garantie, de arbeidskosten en reiskosten ter vervanging
van de onderdelen vallen niet onder de garantie en zullen conform de geldende
tarieven in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Alle vervangen onderdelen
worden eigendom van Pietro e Calore. De garantieverplichting strekt zich slechts uit tot
gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die
zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik
van de zaken. Zij vervalt indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals
bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de opdrachtgever zonder toestemming
van Pietro e Calore wijzigingen in de zaken of in de onderdelen die door Pietro e Calore
zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen, dan wel normale slijtage of gebreken
waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 6.9 t/m 6.11.
13.2 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen
door Pietro e Calore in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
13.3 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 13.1 te kunnen beroepen, dient de
opdrachtgever Pietro e Calore onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in
kennis te stellen, aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden
toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het
werk, dan wel indien en voor zover het ontwerp van het werk van Pietro e Calore
afkomstig is het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Pietro e Calore,
onverminderd het bepaalde in artikel 6.13, alle medewerking te verlenen om hem in
staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
13.4 Indien naar het oordeel van Pietro e Calore de kosten van herstel in geen
verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de
opdrachtgever recht op schadevergoeding.
14. Aansprakelijkheid Pietro e Calore
14.1 Pietro e Calore herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan
alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het
anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt.
14.2 Pietro e Calore is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan
personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door
de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van Pietro e Calore of van door
hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door
zijn verzekering wordt gedekt.
14.3 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien Pietro e
Calore werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge
artikel 13.1.
14.4 Na de oplevering is Pietro e Calore niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen
aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 13.1 t/m 13.4 omschreven
garantieverplichting.
14.5 Pietro e Calore is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden
schade als gevolg van de in artikel 13.1 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
14.6 Indien Pietro e Calore ingevolge de artikelen 14.2 en 14.5 gehouden is de schade
die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan
het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de
verzekering gedane uitkering.
14.7 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de
opdrachtgever mocht lijden, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in
welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade
wegens gederfde winst, is Pietro e Calore nimmer aansprakelijk.
14.8 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering geleden
schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp.
op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
14.9 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever
jegens Pietro e Calore ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar
nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
14.10 Pietro e Calore is niet aansprakelijk voor bestaande of verborgen gebreken in het
verwarmingssysteem van de opdrachtgever.
15. Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Elk geschil tussen Pietro e Calore en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de
gewone rechter worden geslecht door de Raad van Arbitrage voor de metaalnijverheid
en -Handel.
15.3 In afwijking van het voorgaande artikel is Pietro e Calore bevoegd het geschil te
laten beslechten door de gewone rechter. Pietro e Calore meldt deze keuze aan de
opdrachtgever. De geschillen zullen in dat geval uitsluitend worden beslist door de
bevoegde instantie in het arrondissement gekozen door Pietro e Calore.
16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
16.1 Deze voorwaarden zijn de vinden op de website van Pietro e Calore:
www.pietrocalore.nl
16.2 Van toepassing is steeds de laatste versie die op de website www.pietrocalore.nl
te vinden is c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
onderhavige opdracht.
Pietro e Calore, Everingseweg 2, 4436 AA Oudelande.
Tel 0113-548982. Email: info@pietrocalore.nl / www.pietrocalore.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 www.houtcvholland.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel